Elementor #487

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató az ArvaliGrouphoz tartozó jogi személyek, úgymint az Arvali Kft. ( 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center I. em.) és az A-Lab Medical (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center I. em.)., a továbbiakban: Szolgáltató, az alábbi weboldalhoz kapcsolódó adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza, amely a Szolgáltató által üzleti célú kapcsolatfelvételi igényhez kötődik az www.arvalab.com webes felületeken keresztül közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések, valamint a távollévők között kötött szerződések szerinti IVD-eszközök, orvosi berendezések, gyorstesztek, vérnyomásmérők, vércukormérők, thermométerek értékesítése, továbbá laboratóriumi vizsgálatok illetőleg egészségügyi szolgáltatás igénybevétele iránt érdeklődők (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik.

Az Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. Szolgáltató jogosult az ÁSZF módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az ÁSZF-ben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. ÁSZF hiányában is jogosult a Szolgáltató jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Adatkezelő a feladatokat egészségügyi szolgáltatók bevonásával végezi.

I. Adatkezelés elvei, jogalapja

1.  A Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

2.  Az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

3.  A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel, kivéve, ha a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

4.  Szolgáltató. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, az Európai Unió General Data Protection Regulation 2016/679/EU (röviden: GDPR), magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelettel és más EU jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli. szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a hírlevélre történő önkéntes feliratkozással adja meg.

5.  Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, és a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

6.  A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott információk és az üzleti célú kapcsolatok felvételének érdekében minden Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) számára biztosítva legyen, hogy jogaikat és alapvető szabadságjogaikat, különösen a magánélethez való jogukat tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

7.  Szolgáltató tiszteletben tartja Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Felhasználó hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

8.  A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag üzleti célú megkeresés és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében tárolja.

9.  Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét nem vállal.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy  közvetlenül vagy közvetve  azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;  

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, az ügyfél kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;

Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk   többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Gazdasági reklám:  olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

III. ADATKEZELŐK 

Adatkezelő KH-Medworks Egészségügyi Oktató, Szolgáltató Kft.

3713 Arnót, Esze Tamás utca 6.

khmedworks@gmail.com

 
 

MISSZIÓ MENTŐSZOLGÁLAT KFT. 

9086 Töltéstava, Petőfi Sándor 120. 

E-mail: info@missziomento.hu

 
 

GALENUS-MENTŐSZOLGÁLAT Nonprofit Közhasznú Kft. 

7632 Pécs, Galamb utca 1. 

info@beteg-szallitas.hu

 
 

Oxy-Mov Bt. 

9200 Mosonmagyaróvár, Ady Endre u. 3/a  

info@oxy-mov.hu

Hemomedik Kft.

4251 Hajdúsámson, Radnóti u. 40. 

info@hemomedik.hu

 
 

Adatvédelmi Tisztviselő

Arvali Kft.

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center I. em. 

Email cím: info@arvalab.com

 
 

A-Lab Medical Kft.

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center I. em.

Cégjegyzékszám:  01 09 384680 

Adószám:  14586941-2-41 

Email cím: info@a-labmed.com

 
 

Adatvédelmi tisztviselő:

A-Lab Medical Kft.1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center I. em.

info@a-labmed.com

Adatkezelő a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve jelen jogi közleménnyel kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja. 

IV. ADATKEZELÉS CÉLJA

1. Elektronikus áruházban https://rapidtest-lab.com/ (webshop) IVD-eszközök, orvosi berendezések, gyorstesztek, orvosi berendezések, vérnyomásmérők, vércukormérők, thermométerek és koronavírus-gyorstesztek értékesítése céljából történő adatkezelés A kezelt adatok köre: családi + utónév, postázási cím, e-mail cím, telefonszám, Az adatkezelés időtartalma: max. 90 nap, minimum a csomagok kiküldéséhez szükséges időtartam).A webáruház adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://rapidtest-lab.com/adatkezelesi-tajekoztato/

2. Egészségügyi szolgáltatás szervezés céljából történő adatkezelés:

2.1.  Egészségügyi szolgáltató partnereink szolgáltatása iránt érdeklődők adatkezeléseEgészségügyi adatok felvételére és tárolására a Felhasználó egészségügyi szolgáltató partnere jogosult. A kezelt adatok köre: családi és utónév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, törvényes képviselő neve (amennyiben szükséges). Az adatkezelések időtartama: az előjegyzési naptárban foglalt időponttól számított max.30 nap.

2.2.  Egészségügyi szolgáltató által végzett vizsgálat eredményének a vizsgálatot megrendelő felhasználó részére történő továbbításával megvalósuló adatkezelés

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató valamilyen oknál fogva nem tudja teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségét, és annak jogát átruházza Szolgáltató számára, úgy a kezelt adatok köre: név, születési dátum, taj-szám, vizsgálati dokumentáció esetében az adatkezelés a dokumentáció Szolgáltató partnertől beérkezéstől a Felhasználónak történő továbbítás időtartamáig tart, adatok rögzítésére nem kerül sor. A vizsgálati eredmény megőrzése (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30.§-a szerint) továbbá az egészségügyi adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) történő adattovábbítás a mindenkori egészségügyi szolgáltató partner kötelezettsége.

3. Marketing célú adatkezelés:

3.1. Hírlevél küldése

A kezelt adatok köre: családi és utónév, cégnév, email cím

Az adatkezelés időtartama: az érintett által történő visszavonásig, a visszavonás beérkezésétől számított 3 napon belüli megszűntetéssel

3.2. Reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (labordiagnosztikai szolgáltatások promótálása, vevői elégedettség felmérése lakossági célcsoportok számára)A kezelt adatok köre: családi és utónév, születési év, e-mail cím, cégnév, aláírás

Az adatkezelés időtartama: az érintett által történő visszavonásig

4. Számlázás céljából történő adatkezelés

A szolgáltatások ellenértékének megfizetésére kiállított számlán feltüntetendő adatok kezelése:A kezelt adatok köre: megrendelő neve, címe, cég neve, adószáma, megrendelő aláírása.Az adatkezelés időtartama: jogszabály szerint (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a)

5. Termékismertető oldalak adatkezelése

Az Arvali Kft. által működtetett weboldalak, www.lominateszt.hu, www.bosonteszt.hu űrlapjain kizárólag keresztnevet, vezetéknevet, cégnevet, e-mail címet és telefonszámot rögzít, amelyeket a kapcsolatfelvétel erejéig rögzít, de maximum 1 hónapig. 

6. Panaszkezelés céljából kezelt adatok:

A bejelentett reklamáció kivizsgálása és a felhasználó értesítése céljából kezelt adatok

A kezelt adatok köre: a felhasználó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.Az adatkezelés időtartama: jogszabály szerint 5 évig (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (7) bekezdés)

V. HíRLEVÉL

Szolgáltató a felvételi adatlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon üzleti célú megkeresési igénye miatt, név, e-mail, cím, cégnév, telefonszám megadásával.A személyes adatok kezelése az üzleti kapcsolatteremtés céljára létesített feliratkozó felületen történő feliratkozással kezdődik, és annak kérelemre történő törléséig tart. Felhasználó adatainak törlését vagy módosítását bármikor kérheti levélben, illetőleg bármilyen elektronikus kommunikáció során, e-mailben, vagy az elektronikus levelek a lábléc leiratkozási menüpontján keresztül. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap. 

VI. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. .A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzi meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni, különös tekintettel az egészségügyi adatok kezelésére.

VII. Az ADATFELDOLGOZÓK

Jelen tájékoztató értelmezésében Adatfeldolgozó az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

Tárhelyszolgáltató_informatikai rendszer üzemeltetése céljából:

Godaddy, SzékhelyUnited Kingdom 14455 Hayden Road Scottsdale, Arizona 85260 East ValleyNorth Scottsdale, Maricopa.

Tel: (480) 505 -88 00

E-mailsupport@godaddy.com

adatvédelmi szabályozás: https://uk.godaddy.com/legal/agreements/privacy-policy

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez).

Szerver szolgáltató

Godaddy, SzékhelyUnited Kingdom 14455 Hayden Road Scottsdale, Arizona 85260 East ValleyNorth Scottsdale, Maricopa.

Tel: (480) 505 -88 00

E-mailsupport@godaddy.com

adatvédelmi szabályozás: https://uk.godaddy.com/legal/agreements/privacy-policy

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez).

 
 

Minta szállítását végző vállalkozó: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely:  2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

Adószám:  12369410244 

Cégjegyzékszám:  13 09 111755 

 
 

MPL –  Magyar Posta Zrt. 

Székhely:   1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Adószám:   10901232244  

Cégjegyzékszám:   01 10 042463 

 
 

White Autorent Kft.

Székhely: 2213 Monorierdő, Harmat utca 71

Adószám: 24813394-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-167871

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velünk kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

 
 

VIII. Adatok továbbítása

8.1. Vizsgálati eredmény továbbítása

Szolgáltató az egészségügyi partner részére közvetített Felhasználók vizsgálati eredményeit Szolgáltató részére továbbítja a Felhasználó részére való tovább küldés céljából. E körben Szolgáltató a Felhasználók egészségügyi adatait zártan kezeli, azokat nem tárolja, kizárólag adattovábbító tevékenységet végez.Az egészségügyi szolgáltató részére Szolgáltató ellátás szervező / labordiagnosztikai szolgáltatás szervezése céljából a vizsgálat iránt érdeklődő felhasználó személyes adatait – egészségügyi adatok kivételével –rögzíti a fent meghatározott dokumentáció továbbítása céljából.

A Szolgáltató által vizsgálatra, tesztelésre közvetített Felhasználók egészségügyi adatainak tárolását, továbbá egészségügyi dokumentáció tárolását és elsődleges kezelését a mindenkori egészségügyi szolgáltató partner végzi, a Szolgáltatóval szerződött Partner köteles a Felhasználó részére elérhetővé tenni az egészségügyi adatokra továbbá az egészségügyi dokumentációra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját.

Az Arvali Kft. közreműködő/ együttműködő egészségügyi szolgáltató partnereinek listája és az általuk végzett vizsgálatok:

Neumann Diagnostics Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15. fszt. 1.

Adószám: 25106000-2-02

Adatkezelési tájékoztató: https://neumannlabs.com/22530097226/policies/11203739722.html

 
 

Avidin Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft

Székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D  

Adószám: 12927287206

Adatkezelési tájékoztató: www.avidinbiotech,com 

A vizsgálatok köre: PCR-vizsgálatok laboratóriumi elemzése

 
 

Budapesti Vizsgálati Pont

Triton LifeLabs Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. 

Adószám:  28806558141  

Adatkezelési tájékoztató: https://dentalcoop.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Felhasználó az vizsgálati eredmények adattovábbítással kapcsolatos tiltakozását Felhasználó adatvédelmi tisztiviselőjénél írásban a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített módokon, illetőleg az egészségügyi szolgáltató részére személyesen teheti meg, illetően írásban, postai úton vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton juttathatja el.

8.2. Adattovábbítás hatóság részére

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére, azok jogszerű megkeresését teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

IX. ADATBIZTONSÁG, RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok és hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok biztonságát, mind az adatok tárolása, őrzése során.  A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

· a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;

· a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

X. COOKIE HASZNÁLAT SZABÁLYAI:

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeljük: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.Követő kódokat nem ágyaztunk be oldalunkba, remarketing tevékenységet nem folytatunk.

Session cookie: ez a látogató munkamenet azonosítóját tartalmazza, a weboldal működéséhez szükséges, személyes adatot nem tárol a látogatóról, lejárati ideje 2 év.

Google analytics cookie: a weboldal Google Analytics látogatottsági statisztikai rendszerét használja, amely rendszer cookie-kat hoz létre a látogató számítógépén. Ezek statisztikai mérésekhez szükségesek, személyes adatokat nem tárolnak a látogatóról.Bővebb információt itt talál:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hírlevél feliratkozás cookie: ebben tároljuk, ha a felhasználó feliratkozott a hírlevélre, így többször már nem kínáljuk fel neki feleslegesen, személyes adatot nem tárol a felhasználóról.

Cookie hozzájárulási cookie: az oldal alján megjelenő, cookie-k használatára figyelmeztető csík lekattintását jegyzi meg, így nem kell többször feleslegesen megjeleníteni a felhasználónak. Személyes adatot nem tárol.Az alábbi linkek segítségével megismerhetik, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében hogyan találják meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=huhttps://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9sehttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.htmlhttps://support.apple.com/kb/PH19214?locale=hu_HU

XI. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben:

· a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

· a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Arvali Kft.

Székhely:  1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center I. em. 

E-mail cím: info@arvalab.com

vagy: A-Lab Medical Kft.

Székhely:  1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center I. em. 

Email cím: info@a-labmed.com

XII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat adatkezelőhöz a fent megadott adatkezelői címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy e-mail formájában.A

Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben Felhasználók az adatkezelési elvek megsértését észlelik  bíróság előtt polgári per keretében érvényesíthetik jogaikat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ). 

Budapest, 2021. 11.09.